Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop
Witamy w globalsupportcallcentre.com!
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej globalsupportcallcentre.com, dostępnej pod adresem https://globalsupportcallcentre.com/.
Użytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków Użytkownik powinien opuścić Stronę globalsupportcallcentre.com.
 
Pliki cookie:
Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizować doświadczenia online naszych odbiorców. Wchodząc na Stronę globalsupportcallcentre.com, wyrażasz zgodę na używanie wymaganych plików cookie.
Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przenoszenia wirusów na komputer Użytkownika. Pliki cookie są ściśle przypisane do danego użytkownika i mogą być odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, która wygenerowała plik cookie.
Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych związanych z prowadzeniem naszej Strony internetowej. Użytkownik ma prawo zaakceptować lub odmówić zaakceptowania opcjonalnych plików cookie. Niektóre pliki cookie są wymagane i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagają zgody, ponieważ są aktywne przez cały czas. Pamiętaj , że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie stron trzecich, które mogą być wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z usług świadczonych przez te podmioty.
 
Licencja:
O ile nie stwierdzono inaczej, firma globalsupportcallcentre.com lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie globalsupportcallcentre.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej zostały zastrzeżone. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp materiałów dostępnych na Stronie globalsupportcallcentre.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.
 
Zabrania się: 
Kopiowania lub ponownego publikowania materiałów umieszczonych na Stronie globalsupportcallcentre.com
Sprzedaży, wypożyczania lub udzielania sublicencji na materiały umieszczone na Stronie globalsupportcallcentre.com
Odtwarzania, powielania lub kopiowania materiałów zamieszczonych na Stronie globalsupportcallcentre.com
Ponownego rozpowszechniania treści zamieszczonych na Stronie globalsupportcallcentre.com
Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej sporządzenia.
Użytkownicy mają możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niektórych częściach niniejszej Strony internetowej. globalsupportcallcentre.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii globalsupportcallcentre.com, jej przedstawicieli ani podmiotów stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je zamieściła. W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo globalsupportcallcentre.com nie odpowiada za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia się komentarzy na niniejszej Stronie.
globalsupportcallcentre.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze warunki.
 
Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
Komentarze nie naruszają praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych stron trzecich;
Komentarze nie zawierają treści o charakterze oszczerczym, zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób niezgodnym z prawem, stanowiącym naruszenie prywatności.
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub niezgodnych z prawem.
Niniejszym Użytkownik udziela globalsupportcallcentre.com niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.
 
Zamieszczanie odnośników do naszych treści
Następujące podmioty mogą umieszczać odnośniki do naszych treści bez uprzedniej pisemnej zgody:
Organy rządowe;
Wyszukiwarki internetowe;
Organizacje prasowe;
Podmioty zajmujące się rozpowszechnianiem katalogów online mogą zamieszczać linki do naszej Strony w taki sam sposób, w jaki zamieszczają hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych podmiotów; oraz
Akredytowane przez system działalności, z wyjątkiem organizacji non-profit, punktów handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej Strony internetowej.
Organizacje te mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej, publikacji lub innych materiałów zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje, że jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stronę linkującą oraz jej produkty i/lub usługi, jeśli nie jest to zgodne z prawdą ; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.
Dopuszczamy możliwość rozważenia i zatwierdzenia innych próśb o link od następujących typów organizacji:
powszechnie znanych źródeł informacji dla konsumentów lub podmiotów gospodarczych;
działalności internetowych typu dot-com;
stowarzyszeń lub innych podmiotów reprezentujących organizacje charytatywne;
dystrybutorów katalogów internetowych;
portali internetowych;
firm księgowych, prawniczych i konsultingowych; oraz
instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.
Zaakceptujemy prośby o link od tych podmiotów, jeśli uznamy, że: (a) link nie będzie nas stawiał w niekorzystnym świetle względem nas samych lub naszych akredytowanych działalności; (b) nie odnotowano u nas żadnych negatywnych zapisów związanych z daną organizacją; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje brak nazwy oraz (d) link występuje w kontekście informacji ogólnych zasobów.
Podmioty te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej pod warunkiem, że link ten (a) nie wprowadza w błąd; (b) fałszywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania witryny linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) wpisuje się w kontekst witryny linkującej.
Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zgłoś nam to wysyłając e-mail na adres. W e-mailu należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej Strony, a także listę adresów URL naszej witryny, do których chcesz linkować. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.
 
Zatwierdzone podmioty mogą zamieszczać odnośniki do naszej Strony w następujący sposób:
Używając naszej nazwy (firmy); lub
Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasobów, do którego prowadzi odnośnik; lub
Stosowanie innych opisów naszej Strony internetowej, do której kieruje link, uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu treści strony linkującej.
Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych globalsupportcallcentre.com w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.
 
Odpowiedzialność za treść:
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na innych stronach internetowych. Zobowiązujesz się do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami, które zostaną postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny być umieszczane na Stronie, która może być postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub która w inny sposób łamie, lub zachęca do łamania, prawa osób trzecich.
 
Zastrzeżenia praw:
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub wybranych linków kierujących do naszej Strony. Podmioty linkujące zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków prowadzących do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego żądania z naszej strony. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do naszej Strony oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunków.
 
Usuwanie linków z naszej Strony
Jeśli zauważysz na naszej Stronie link, który z jakichkolwiek powodów jest obraźliwy, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośbę o usunięcie linku. Nie zobowiązujemy się jednak do usunięcia takiego linku, ani do udzielenia bezpośredniej odpowiedzi osobie zgłaszającej.
Nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne. Nie zapewniamy ich kompletności ani dokładności, ani nie zobowiązujemy się do utrzymania dostępności strony lub aktualizacji materiałów na niej zawartych.
 
Wyłączenie odpowiedzialności:
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań względem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:
ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub odniesione obrażenia ciała
ograniczać lub wyłączać naszej lub Twojej odpowiedzialność za oszustwa lub świadome wprowadzanie w błąd;
ograniczać odpowiedzialności naszej lub Twojej w jakikolwiek sposób, który nie jest zgodny z obowiązującym prawem; lub
wyłączać odpowiedzialności naszej lub Twojej, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym ustępie oraz w innych miejscach tego wyłączenia odpowiedzialności: (a) nie naruszają postanowień poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych.
Pod warunkiem, że strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek strat lub szkód o dowolnym charakterze.
 

Reklamacja produktu
Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową. 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy, zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem, w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta, w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania.
W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, 
odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 
Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
1. Postanowienia ogólne.
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 9 ust. 11 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres siedziby sprzedawcy,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
c) osobiście w siedzibie sprzedawcy.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 jest umieszczony poniżej.Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenie przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres siedziby sprzedającego.
10. Zwrot produktu jest możliwy tylko, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny, posiada metki i nie został w żaden sposób zniszczony. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zmniejszoną wartość produktu określa się poprzez porównanie wartości produktu nowego do wartości produktu noszącego ślady korzystania. Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania produktu nie dotyczy produktu, który ze względów higienicznych używany może być wyłącznie przez jedną osobę.
11. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
b) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne niż te, których wykonanie konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY